Gebruiksvoorwaarden

BeiGene Ltd. (“BeiGene” “wij” of “ons“) beheert en onderhoudt de website van BeiGene (www.beigene.nl) de mobiele applicaties (samen de “diensten”). Deze gebruiksvoorwaarden (de “voorwaarden”) reguleren uw toegang tot en gebruik van de diensten, inhoud (zoals hieronder omschreven) en de daarmee verbonden diensten. Lees de volledige voorwaarden aandachtig door, aangezien deze een wettelijke overeenkomst vormen tussen BeiGene en u.

Houd er rekening mee dat DEZE VOORWAARDEN BEPALINGEN BEVATTEN DIE ONZE AANSPRAKELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN U BEPERKEN (zie artikel 7 hieronder).

DOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, BEVESTIGT U DAT:

  • U DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN;
  • U ZICH AAN DEZE VOORWAARDEN ZULT HOUDEN; EN
  • U TEN MINSTE IN UW LAND VAN VERBLIJF MEERDERJARIG BENT EN ANDERSZINS BEVOEGD BENT OM CONTRACTEN AF TE SLUITEN.

INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, VERZOEKEN WIJ U GEEN TOEGANG PROBEREN TE VERKRIJGEN TOT DE DIENSTEN, DEZE TE BEKIJKEN OF ERVAN GEBRUIK TE MAKEN.

Houd er rekening mee dat deze website niet bestemd is voor gebruikers uit de Verenigde Staten (VS) of uit landen buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (VK). Gebruikers uit andere landen dienen de landspecifieke informatie te raadplegen die wordt verstrekt via de diensten die voor de domeinnaam van het desbetreffende land beschikbaar zijn.

1. Medische informatie; geen medisch advies, geen medische diensten.

1.1 De diensten zijn bedoeld om informatie over BeiGene en onze activiteiten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en commercialisering, alsook informatie die vereist is door de toepasselijke wet- en regelgeving, te verstrekken. Wij bieden via de diensten geen medische diagnoses of behandelingen aan. De diensten mogen onder geen enkele voorwaarde professionele medische zorg of behandelingen door gekwalificeerde medische professionals vervangen. DE INHOUD KAN EN MAG NIET ALS BASIS VOOR EEN DIAGNOSE OF DE KEUZE VOOR EEN BEHANDELING WORDEN GEBRUIKT.

1.2 ER WORDT GEEN INFORMATIE OVER DE DIENSTEN VERSTREKT INDIEN HET DOEL IS OM GENEESMIDDELEN VAN BEIGENE OF HAAR LICENTIEGEVERS VOOR DE BEHANDELING VAN EEN MEDISCHE AANDOENING TE GEBRUIKEN. Medische professionals worden voor de volledige medische informatie naar de goedgekeurde productinformatie verwezen. BeiGene kan niet antwoorden op ongevraagde e-mails waarin persoonlijk medisch advies wordt gevraagd. De gebruikers moeten voor medisch advies en informatie over geneesmiddelen of medische behandelingen altijd medische professionals raadplegen.

1.3 DE GEGEVENS OVER DE VERGUNNINGSSTATUS EN DE ETIKETTERING VAN TOEGELATEN GENEESMIDDELEN KAN PER LAND VERSCHILLEN. De door BeiGene gepubliceerde informatie over de diensten kunnen verwijzingen of kruisverwijzingen naar geneesmiddelen bevatten die in uw land niet verkrijgbaar zijn of die door de betrokken toezichthoudende autoriteiten niet toegestaan zijn. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat BeiGene overweegt deze producten bij het publiek bekend te maken of in uw land beschikbaar te stellen. Wij raden u aan de landspecifieke informatie die in uw land beschikbaar is te raadplegen via onze lokale bronnen of de websites van de lokale regelgevende instanties.

2. Wijzigingen in deze voorwaarden.

Wij zullen een actuele, geldige kopie van deze voorwaarden over de diensten beschikbaar stellen. WIJ KUNNEN DEZE VOORWAARDEN TE ALLEN TIJDE WIJZIGEN. Indien wij in deze voorwaarden belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen wij de juiste maatregelen treffen om u over deze wijzigingen te informeren (bijv. door een bericht over de diensten mede te delen of, indien u uw e-mailadres heeft achtergelaten, door een e-mail te sturen). Elk gebruik van de diensten na deze datum zal worden beschouwd als een bevestiging van de gewijzigde voorwaarden. Indien u het niet eens bent met een wijziging van deze voorwaarden, is uw enige rechtelijke remedie het afzien van de toegang tot, het bekijken van en het gebruik van de diensten.

3. Toestemming.

OM DE DIENSTEN TE MOGEN GEBRUIKEN, MOET U MINIMAAL 18 JAAR OUD ZIJN EN WETTELIJK BEVOEGD ZIJN OM AKKOORD TE GAAN MET DEZE VOORWAARDEN, en uw gebruik van de diensten mag niet in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving van het rechtsgebied waarin u zich bevindt. Het gebruik van de diensten is voor personen onder de 18 jaar niet toegestaan. Ouders en voogden die anderszins gemachtigd zijn om de diensten te gebruiken, mogen de diensten wel gebruiken om informatie te verkrijgen voor of namens hun kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.

4. Privacy en gegevensbescherming; gebruikersgegevens.

4.1 BeiGene respecteert en waardeert uw privacy en gegevensbeschermingsrechten van de gebruiker van de diensten. LEES ONS PRIVACYBELEID OM INFORMATIE TE VERKRIJGEN OVER ONZE RICHTLIJNEN EN ONZE PRAKTIJKEN INZAKE GEGEVENSVERZAMELING, -GEBRUIK EN -OVERDRACHT IN VERBAND MET DE DIENSTEN (BESCHIKBAAR OP HTTPS://WWW.BEIGENE.EU/HTML/PRIVACY-POLICY.HTML). Houd er rekening mee dat de door u ingediende, of voor de diensten beschikbaar gestelde informatie, openbaar beschikbaar kan zijn. U moet geen privé-informatie en persoonlijke gegevens over u of andere personen die vertrouwelijk moeten worden behandeld, via het internet of een ander door u gebruikt netwerk, aan BeiGene doorsturen of ter beschikking stellen.

4.2 BeiGene behoudt zich het recht, en u geeft BeiGene de toestemming om, alle informatie met betrekking tot uw gebruik van deze website, en alle informatie of materiaal dat u ons via de diensten, telefonisch, per e-mail of anderszins toestuurt (“Gebruikersgegevens“), te gebruiken voor legitieme zakelijke doeleinden en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid en alle toepasselijke wetten.

5. Ons eigendom van de diensten.

5.1 U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat, behalve voor Gebruikersgegevens (zoals hieronder omschreven), BeiGene en haar verbonden ondernemingen, licentiegevers en partners, en hun betreffende opvolgers en rechtverkrijgenden (gezamenlijk “BeiGene en geaffilieerde partijen“) de enige en exclusieve eigenaren zijn van alle wereldwijde rechten, titels en belangen, met inbegrip van alle auteursrechten, octrooirechten, bedrijfsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten en beschermingsrechten van de diensten, met inbegrip van alle inhoud, gegevens, informatie, rapporten, software, tools, links en middelen die zijn opgenomen in of beschikbaar gesteld via de diensten, en alle technologie die door BeiGene wordt gebruikt om de diensten te verlenen en te exploiteren.
Afgezien van een beperkte gebruikerslicentie, zoals bepaald in artikel 6 hieronder, zult u geen ander recht of licentie hebben of verwerven met betrekking tot de diensten of een deel/onderdeel hiervan.

5.2 De diensten bevatten materiaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot software, tekst, grafieken en afbeeldingen (gezamenlijk “Inhoud” genoemd). De inhoud kan ons eigendom zijn, of delen van de inhoud kunnen aan ons ter beschikking worden gesteld, door middel van overeenkomsten tussen ons en derden. De inhoud wordt door intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten beschermd. U moet ervan uitgaan dat alle inhoud door auteursrechten beschermd is, indien niet anders aangegeven, en zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BeiGene niet gebruikt mag worden. Het ongeoorloofd gebruik van de inhoud kan leiden tot een inbreuk op het auteursrecht, het merkenrecht en andere wetten.

5.3 De handelsmerken, dienstmerken en logo’s van BeiGene (de “BeiGene-handelsmerken“), die in de diensten worden gebruikt en erop worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken of dienstmerken van BeiGene of van haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen. Andere bedrijfs-, product- en dienstnamen die op de diensten worden aangetroffen, kunnen handelsmerken of dienstmerken zijn die eigendom zijn van derden (de “Handelsmerken van derden” en, samen met de BeiGene handelsmerken, de “Handelsmerken”). Er wordt geen licentie of recht op dergelijke handelsmerken aan u verleend.

6. Gebruik van de diensten; verlening van een licentie.

6.1 Op voorwaarde dat u deze gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten en reglementen naleeft, mag u de diensten of delen/onderdelen ervan enkel gebruiken voor wettige persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

6.2 Als voorwaarde voor het gebruik van de diensten, stemt u ermee in om geen: (a) acties uit te voeren die een onredelijke belasting leggen op de infrastructuur van de diensten, (b) apparaten, software or routine te gebruiken om de goede werking van de diensten of enige activiteiten die op de diensten worden uitgevoerd, te verstoren of proberen te verstoren, (c) poging te doen om de software die de diensten omvat of waar de diensten uit bestaan te ontcijferen, te decompileren, te demonteren of te reverse engineeren, (d) materiaal, dat door BeiGene of een andere natuurlijke of rechtspersoon op de diensten is geplaatst, te verwijderen of te wijzigen, of (e) beelden of links te maken van het materiaal of de informatie die beschikbaar is op de diensten.

7. Aansprakelijkheidsbeperking; uitsluiting van garantie.

7.1 Alhoewel BeiGene met gepaste zorgvuldigheid ervoor zorgt dat de inhoud van de diensten accuraat en up-to-date is, kan deze inhoud onnauwkeurigheden, fouten of onvolledigheden bevatten. NOCH BEIGENE, NOCH EEN VAN DE ANDERE PARTIJEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE OF LEVERING VAN DE DIENSTEN AAN GEBRUIKERS (“VERBONDEN PARTIJEN”) GEVEN ENIGE GARANTIE OF VERKLARING OVER DE INHOUD, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDIGHEID ERVAN. De gebruikers zijn verplicht de juistheid en volledigheid van de inhoud te controleren en ons te informeren over eventuele fouten of onvolledigheden.

7.2 BeiGene behoudt zich het recht voor om op elk moment, en zonder voorafgaande kennisgeving inhoud toe te voegen, te verwijderen, te wijzigen of om de diensten stop te zetten.

7.3 DE DIENSTEN EN INHOUD WORDEN “IN HUIDIGE STAAT” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. BEIGENE EN HAAR VERBONDEN PARTIJEN WIJZEN ALLE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN EIGENDOM, VERHANDELBAARHEID, HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

7.4 VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZAL BEIGENE OF EEN VERBONDEN PARTIJ IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WELKE VORM VAN SCHADE DAN OOK (met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving, indirecte of gevolgschade) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE DIENSTEN EN DE INHOUD.

8. Schadevergoeding, vrijwaring.

DE VERBONDEN PARTIJEN VERDEDIGEN, SCHADELOOS STELLEN EN VRIJWAREN VAN EN TEGEN ALLE VORDERINGEN, KLACHTEN OF CLAIMS, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, REDELIJKE JURIDISCHE KOSTEN EN BOEKHOUDKOSTEN, DIE VOORTVLOEIEN UIT, OF HET GEVOLG ZIJN VAN UW INBREUK OP DEZE VOORWAARDEN OF UW TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DE INHOUD OF DE DIENSTEN DIE DOOR U ONTSTAAN OF DAARUIT RESULTEREN. BeiGene zal u op de hoogte brengen van een dergelijke claim, klacht of procedure. BeiGene behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die onder dit artikel onderworpen is aan vrijwaring. In een dergelijk geval gaat u ermee akkoord om mee te werken aan alle redelijke verzoeken die de verdediging van BeiGene in een dergelijke situatie helpen.

9. DE VERJARING VOOR DE INDIENING VAN VORDERINGEN.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ELKE RECHTSVORDERING OF VORDERING DIE U TEGEN BEIGENE INSTELT ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF DE DIENSTEN OF INFORMATIE DIE VIA DE DIENSTEN WORDT VERSTREKT, MOET WORDEN INGESTELD BINNEN ÉÉN (1) JAAR NADAT DE RECHTSVORDERING OF VORDERING IS ONTSTAAN, ANDERS WORDT DEZE PERMANENT UITGESLOTEN.

10. Opmerking voor internationale gebruikers.

Deze diensten worden door BeiGene, Ltd. gecontroleerd. BeiGene geeft geen garantie dat de inhoud en de diensten geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op locaties buiten de EU/EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Toegang tot de diensten vanuit gebieden waar dergelijke inhoud, informatie of ander materiaal illegaal is, is verboden. Degenen die zich toegang verschaft tot deze diensten vanuit locaties buiten de bovengenoemde landen, doet dit op eigen initiatief en is verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijke wetgeving.

11. Gekoppelde diensten.

De diensten bevatten links naar websites van derden (“Externe sites”). Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en impliceren niet dat wij pleiten voor de inhoud van deze externe sites. Links naar externe sites vertegenwoordigen geen aanbeveling of goedkeuring van een ander bedrijf, artikel of dienst. De inhoud van deze externe sites wordt door anderen ontwikkeld en geleverd. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN GELINKTE EXTERNE WEBSITES EN GEVEN GEEN GARANTIE OP DE INHOUD OF DE NAUWKEURIGHEID VAN MATERIALEN OP DERGELIJKE EXTERNE WEBSITES. U dient voorzorgsmaatregelen te nemen bij het downloaden van bestanden van alle websites om uw computer te beschermen tegen virussen en andere destructieve programma’s. Indien u besluit externe websites te bezoeken, doet u dat op eigen risico.

12. Diensten voor sociale netwerken.

U kunt de inhoud van de diensten delen via verschillende onlinediensten van derden, zoals sociale media en socialenetwerkdiensten zoals WeChat of Twitter (“Diensten voor sociale netwerken“). Door in te loggen op of door deze socialenetwerkdiensten rechtstreeks te integreren in de diensten, verrijken en personaliseren wij uw online ervaring. Om gebruik te kunnen maken van deze functies en mogelijkheden, kunnen wij u vragen om u te verifiëren, te registreren of in te loggen bij socialenetwerkdiensten op de websites van de desbetreffende aanbieder. In het kader van een dergelijke integratie, zullen de socialenetwerkdiensten ons toegang verlenen tot bepaalde informatie die u aan deze socialenetwerkdiensten hebt verstrekt en zullen wij deze informatie gebruiken, opslaan en bekendmaken in overeenstemming met ons privacybeleid. De manier waarop sociale netwerkdiensten uw informatie gebruiken, opslaan en bekendmaken, wordt uitsluitend bepaald door het beleid van dergelijke derden. BeiGene aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de privacypraktijken of andere acties van websites of diensten van derden die binnen de diensten kunnen worden geactiveerd. Bovendien is BeiGene niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van informatie, inhoud, goederen, gegevens, meningen, advies of verklaringen die in verband met de socialenetwerkdiensten worden verstrekt. BeiGene kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies dat werkelijk of vermoedelijk wordt veroorzaakt door, of in verband met, het gebruik van of het vertrouwen op deze socialenetwerkdiensten. BeiGene biedt deze functies alleen aan voor het gemak. De integratie of opname van dergelijke functies impliceert geen goedkeuring of aanbeveling.

13. Beëindiging van de voorwaarden.

BeiGene behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, deze voorwaarden en de toegang tot de diensten of de inhoud op elk moment en om welke reden dan ook te beperken, op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. BeiGene behoudt zich het recht voor om de diensten of de inhoud, geheel of gedeeltelijk, op elk moment te wijzigen, op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid. De artikelen 5. Ons eigendom van de diensten, 7. Aansprakelijkheidsbeperking; uitsluiting van garantie, 8. Schadevergoeding, vrijwaring, 9. De verjaring voor de indiening van vorderingen, 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter, 16. Scheidbaarheid, blijven van kracht na de beëindiging van deze voorwaarden.

14. Naleving van wetten.

U bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw respectievelijke rechtsgebied. U stemt er uitdrukkelijk mee in alle toepasselijke exportbeperkingen onder de geldende exportcontrolewetten na te leven en geen inhoud te exporteren of herexporteren naar landen of personen waarvoor dergelijke exportcontrolewetten een verbod inhouden. Door het downloaden van de inhoud, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat u zich niet in een land bevindt waar dergelijke exportverboden van toepassing zijn, of dat u een persoon of entiteit bent voor wie dergelijke export verboden is. U bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw respectievelijk rechtsgebied met betrekking tot de import, export of herexport van de inhoud.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op deze voorwaarden is het interne materiële recht van Zwitserland van toepassing, ongeacht de bepalingen inzake conflicterend recht. U stemt er uitdrukkelijk mee in zich te onderwerpen aan het exclusieve persoonlijke rechtsgebied van de rechtbanken in de stad Bazel, Zwitserland.

Indien u deze website vanuit buiten de EU/EER, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk bezoekt, zijn deze voorwaarden onderworpen aan het interne materiële recht van de Commonwealth of Massachusetts, ongeacht de bepalingen inzake conflicteren recht. U stemt er uitdrukkelijk mee in zich te onderwerpen aan het exclusieve persoonlijke rechtsgebied van de staats- en federale rechtbanken in de stad Boston, in de Commonwealth of Massachusetts.

16. Scheidbaarheid.

Indien een bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van die bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden, die volledig van kracht zullen blijven.

17. Overeenkomst in zijn geheel.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen BeiGene en u, vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en BeiGene met betrekking tot dit onderwerp en vervangen zij alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten tussen de partijen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot dit onderwerp.

18. Elektronische berichtgeving.

U stemt ermee in dat wij u e-mailberichten kunnen sturen naar het door u opgegeven e-mailadres. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van berichten, bijv. als e-mailberichten in quarantaine worden geplaatst door uw e-mailbeveiligingssysteem (bijv. in de junk- of spam-mappen) of als u uw e-mailadres niet hebt bijgewerkt. U stemt er bovendien mee in dat wij u berichten mogen sturen via de diensten.

19. Investeringsdisclaimer.

19.1 DE INFORMATIE DIE VIA DE DIENSTEN WORDT VERSTREKT, KAN RAMINGEN VERTEGENWOORDIGEN DIE ONDERHEVIG ZIJN AAN EEN ZEKERE MATE VAN ONZEKERHEID ALS GEVOLG VAN WETENSCHAPPELIJKE, COMMERCIËLE, ECONOMISCHE OF FINANCIËLE FACTOREN. DE DAADWERKELIJKE RESULTATEN KUNNEN HIERDOOR AANZIENLIJK AFWIJKEN VAN DE PROGNOSE. INVESTEERDERS DIENEN HUN INVESTERINGSBESLISSINGEN NIET OP DEZE INFORMATIE TE BASEREN.

19.2 De diensten kunnen toekomstgerichte verklaringen bevatten op grond van de US Private Securities Litigation Reform Act (Amerikaanse wet inzake hervorming van privaatrechtelijke geschillen via effecten) over de toekomstige operationele of financiële prestaties, bedrijfsplannen en vooruitzichten van BeiGene, en onze verwachtingen met betrekking tot klinische testen, ontwikkelingstijdlijnen en gesprekken met regelgevende instanties in verband met geneesmiddelen en kandidaat-geneesmiddelen die door ons en onze samenwerkende partners worden ontwikkeld. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van BeiGene en zijn onderhevig aan bepaalde factoren, risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de door de verklaringen geïmpliceerde of naar verwezen resultaten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot degene, die in de door BeiGene aan de US Securities and Exchange Commission (Amerikaanse autoriteit voor effecten en markten, “SEC”) ingediende gegevens genoemd worden, die beschikbaar zijn via internetlinks op de website onder “Investeerders – Financiële informatie – SEC-dossiers”. Er wordt ervan uitgegaan dat de informatie over de diensten actueel is op het tijdstip van de oorspronkelijke publicatie. Wij zijn niet van plan om toekomstgerichte verklaringen na deze datum bij te werken om ze in overeenstemming te brengen met de daadwerkelijke resultaten of met de wijzigingen in onze verwachtingen, tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving. Wij wijzen u erop dat de documenten die wij bij de SEC indienen weliswaar toegankelijk zijn via de internetlinks in de diensten, maar dat geen informatie of inhoud die op of via de diensten is opgenomen, door middel van verwijzing is opgenomen in, of geacht wordt deel uit te maken van, dergelijke ingediende documenten, tenzij anders vermeld.